سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی الماسی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
عبداله درگاهی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
مجتبی محمودی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
کیومرث شرفی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

چکیده:

مواد زائد جامد به عنوان یکی از الاینده های اصلی محیط زیست بوده و با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت و تولید بیشتر و متنوع تر زباله ها ، در سال های اخیر مدیریت مواد زائد از اهمیت خاصی برخوردار شده است . هدف از این تحقیق بررسی کمیت و کیفیت زباله های تولیدی شهر رزن د رتابستان می باشد. روش تحقیق : تحقیق حاضر از نوع مطالعه توصیفی – مقطعی بوده و با استفاده از سنجه های وزنی و حجمی زباله تولیدی به صورت روزانه ، هفتگی و ماهیانه و محاسبه سرانه تولید روزانه زباله برای جمعیت شهری د رتابستان ۱۳۸۸ انجام شده است . نمونه ها ، با استفاده از روش نمونه برداری استاندارد از بار کامیون و به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده اند. ضمن توزین بار کامیون های حامل زباله جهت محاسبه مقدار زباله ی جمع آوری شده ، دانسیته و درصد وزنی اجزای تشکیل دهنده زباله تعیین شد. یافته ها : نتایج نشان داد که میانگین مقدار زباله تولیدی شهر رزن در روز ۱۰۱۶۷ کیلوگرم و در سال ۳۷۱۱ تن است. متوسط سرانه تولید زباله در طول سال به ازای هر نفر ۹۲۵ گرم و متوسط چگالی زباله این شهر ۳۰۹/۴ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. درصد وزنی مواد فساد پذیر ۷۶% ، کاغذ و کارتن ۵% ، شیشه ۱/۷% ، پلاستیک ۷/۱% ، پارچه لباس ۱/۹% ، چوب ۰/۴% و فلزات ۰/۹% بدست آمد. نتیجه گیری : نتیجه این بررسی نشان داد که مواد قابل فساد بالاترین و چوب کمترین میزان اجزاء زباله را تشکیل داده است. همچنین بیشترین مقدار تولید زباله تابستان در این شهر مربوط به شهریور ماه (۱۰۶۴۸ کیلوگرم ) و کمترین مقدار نیز مربوط به تیر ماه (۹۶۷۲ کیلوگرم ) است.