سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کامبیز یوسفی سیبنی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام گیلان
مسعود امین املشی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام گیلان

چکیده:

این تحقیق با هدف بهینه سازی استفاده از اب باران در بازسازی احیا بیولوژیک مناطق تخریب شده با لا دست سفید رود و ایجاد تسهیل در استقرار و افزایش پوشش گیاهی و بتبع آن افزایش طول عمر مفید سد از طرق ذیل انجام گرفته است کاهش دادن تلفات آب باران و جمع اوری هرز ابا حاصله و هدایت آن به پای نهالهای کشت شده از گونه اتریپلکس توسط شیارهای متقاطع v شکل و افزایش نفوذ سطحی و هدایت آن به اعماق پایین خاک در حوزه انتشار ریشه نهالها با پاشیدن مالچهای گیاهی و تکمیل اثر دو فاکتور فوق بوسیله اضافه کردن کمپوست های گیاهان ابزی بویژه ازولا در اعماق خاک به منظور حفظ ذخیره رطوبت وامکان حداکثر دوام آن در طول ماههای خشک و بهبود سایر شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک ازمایش مذکور در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام گردید که در آن بعد ا زاحداث سازه هایی با اجزای تشریح شده و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه گونه گیاهی اتریپلکس در پلاتهای ازمایشی کشت گردید و اثر تیمارهای مورد نظر روی فاکتورهای رشد رویشی نهالها به صورت ازمون فاکتوریل مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بررسی نشان داد فاکتور مالچ و کمپوست روی رشد رویشی نهالها در سطح ۹۵% و ۹۹% معنی دار است.