سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده مریم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
افشین تکدستان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
فروزان فرخیان – استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

درطول مدت بهره برداری ازمراکز بهداشتی درمانی متناسب با نوع فعالیتی که دارند پسماندهایی از انواع مختلف تولید می شود اگرچه میزان پسماندهای بیمارستانی نسبت به کل پسماندهای شهری کمتر است اما بدلیل وجود عوامل خطرساز و بیماریزا در اینگونه پسماندها نیاز به مدیریت دقیق و ویژه احساس می شود لذا هدف ازا ین پژوهش بررسی کمی و کیفی و مدیریت پسماندهای بیمارستانی دربیمارستانهای گلستان و شفا شهر اهواز است این مطالعه یک پژوهش مقطعی توصیفی – تحلیلی است درهر دو بیمارستان نمونه برداری در طی دو فصل زمستان و بهار انجام گرفت در هر ماه بصورت ۷ روز اتفاقی نمونه های پسماند مورد اندازه گیری وزنی حجمی دانسیته و آنالیز فیزیکی قرار گرفت پرسشنامه بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستانی با مراجعه حضوری به دو بیمارستان تکمیل گردید مقایسات بین دو بیمارستان از طریق ازمون آماری تی مستقل و نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت . به لحاظ کمی و کیفی مهمترین عوامل موثر درتولید پسماندهای بیمارستانی تعداد بیماران بستری نوع و اندازه بخشها نوع خدمات تخصصی و تعداد کارکنان می باشد.