سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عاطفه اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و ک
حمید رضا عظیم‌زاده – استادیار دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی – پژوهشکده من
محمدرضا اختصاصی – دانشیار دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی – پژوهشکده منا
محمد سلمان زاده – کارشناس ارشد آموزشی، دانشکده شیمی، دانشگاه یزد، ایران

چکیده:

پدیده طوفان های ریزگرد یکی از معضلات جدی مناطق مختلفی از دنیا از جمله ایران است. استان خوزستان به دلیل شرایط ژئومورفولوژی، اقلیمی مستعد ایجاد غبار است. همجواری با کشور عراق و سوریه ایجاد طوفانهای غبار را تشدید می کند. تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری غبار ریزشی بر شهر بهبهان طی دو ماه شهریور و مهر ۱۳۹۰ انجام شد. تله های رسوبگیر تیله ای برای نمونه گیری از غبار ریزشی مورد استفاده قرار گرفت. غبار ریزشی شهریور ماه ۱۳۹۰ در محدوده ۲۶/۷±۳۵/۱۰ گرم برمترمربع و در مهرماه ۱۳۹۰ نیز ۹۹/۲۴±۹۶/۲۰ گرم برمترمربع اندازه گیری شد. مقادیر حداکثر و حداقل غبار ریزشی اندازه گیری شده در شهریور ماه ۴/۲۰-۹۷/۰ و مهرماه ۳/۷۲-۷۳/۰ به دست آمد. با تبدیل وزن غبار به حجم و سپس ضخامت غیار رسوب یافته به دست آمد. بدین ترتیب میانگین حسابی ارتفاع غبار ریزشی ماه شهریور با احتساب وزن مخصوص ظاهری رسوب ۷/۱ گرم بر سانتی مترمکعب، برای شهریور، ۰۰۴۲/۰±۰۰۶۱/۰ میلی متر و در مهرماه ۰۰۱۴/۰±۰۰۱۲/۰ میلی متر محاسبه شد. عوامل مختلف از جمله تغییر در پوشش شهری، نزدیکی به مناطق باز حاشیه شهر، تغییر در زبری سطح شهر، جهت خیابان ها نسبت به بادهای غالب و میزان تردد وسایل نقلیه در غبار ریزشی شهری موثر است.