سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد رضازاده – دانشج

چکیده:

زمین لغزش ها به عنوان یکی از اشکال فرسایش در حوضه های آبخیز به شمار می رو ند که بر اساس بررسی های صورت گرفته رسوب زیادی را تولید و وارد عرصه های آبخیز می کنند. با وجود تحقیقات قابل ملاحظه در مورد زمین لغزش ها ، درمورد میزان رسوب تولیدی ناشی از این نوع فرسایش تا کنون هیچ برآوردی صورت نگرفته است و فرمول های تجربی محاسبه فرسایش و رسوب که متداول ترین آن ها در غالب مطالعات M.P.S.I.A.C می باشد نیزهیچ گونه اشاره ای به رسوب تولیدی از زمین لغزش ها ن شده است . بر این اساس و با توجه به مطالعات قبلی،حوضه هیرگان واقع در استان چهارمحال و بختیاری که دارای لغزش های کم عمق می باشد انتخاب گردید.رسوب ناشی از این لغزش ها مستقیماٌ به آبراهه اصلی حوضه وارد می گردد.به همین منظور و با توجه بهموقعیت زمین لغزش ها،ایستگاه های رسوب سنجی از بار معلق در آبراهه اصلی مشخص و در بارش های با شدت های متفاوت اقدام به نمونه برداری از بار معلق گردید .نتایج نشان داد که موقعیت زمین لغزش ها و وسعت آنان ،میزان رسوب تولیدی از عرصه های لغزیده با موقعیت ها و مساحت های متفاوت دارای تفاوت معنی داری می باش ند که بدین ترتیب می توان نقش زمین لغزش ها و تاثیر کمی آنان را در میزان رسوب دهی حوضه به دست آورد.