سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سحر کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و م
سیده ساناز رمضانپور – عضو هیئت علمی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و

چکیده:

پوسیدگی فوزاریوم سنبله یکی از بیماری های مخرب گندم و غلات دانه ریز می باشد. اهمیت این بیماری به علت کاهش عملکرد و آلودگی دانه با مایکوتوکسین DONمی باشد که برای انسان و حیوانات خطرناک است . گسترش واریته های مقاوم به اسکب مهمترین استراتژی جهت کنترل این بیماری می باشد. هدف از این بررسی، ارزیابی تغییرات کمّی در الگوی بیان ژن UDP-glucosyltransferase جهت مطالعه روند واکنش دفاعی گندم نسبت به سوسپانسیون قارچ با استفاده از روش QRT-PCR می باشد. برای این منظور رقم سومایتری (مقاوم) و فلات (حساس) انتخاب و در شرایط مزرعه ای کشت شد. سوسپانسیون قارچ به میزان (۵)۱۰ میلی لیتر به گلچه میانی تزریق شد. نمونه برداری از سنبله های آلوده ۰، ۳، ۶، ۱۲، ۲۴، ۳۶، ۷۲ ساعت و ۷ روز بعد از آلودگی انجام گرفت. استخراج RNA با استفاده از کیت سیناژن و ساختن cDNA بر اساس دستورالعمل شرکت فرمنتاز ساخته شد. نتایج در نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل شد. افزایش بیان ژن در رقم سوماتری در بازه زمانی ۳ تا ۱۲ ساعت روند صعودی و از ۱۲ تا ۷۲ ساعت روند نزولی داشت. در رقم فلات تنها در زمان ۱۲ ساعت بیان ژن افزایش نشان داد. افزایش بیان ژن در رقم مقاوم نسبت به رقم حساس امکان نقش ژن UDP-گلوکوزیل ترانسفراز در مقاومت به فوزاریوم سنبله را نشان می دهد.