سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عمارلویی – عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مؤید عوض پور – عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام
عبدالحسین پورنجف – عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ابراهیم محمدی کلهری – عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام

چکیده:

توسعه صنایع و رشد جمعیت باعث افزایش مواد مصرفی و در نتیجه ازدیاد مواد زاید جامد از جمله موضوعاتی است که اخیرا بحران های عظیمی را در جوامع بشری بوجود آورده است (۱). هدف از اجرای این طرح ، تعیین کمیت و کیفیت پسماندهای ویژه استان بر اساس قابلیت روش دفع آنها می باشد. در این مطالعه با توجه به اهمیت پسماندهای ویژه ، کلیه مراکز تولید کننده این پسماندها به صورت سرشماری بررسی و باری جمع آوری اطلاعات لازم در مورد پسماندهای ویژه ، پرسشنامه ای تهیه و برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS ، آزمون Z و …. .استفاده شد. نتایج نشان می دهد که حجم تولید پسماند ویژه مربوط به فعالیت های بهداشتی – درمانی ۷۱۲۶۳۷/۹kg زباله و ۹۵۶۹/۴ لیتر ضایعات مایع در سال است. از این مقدار ۱۷۸۶۲۲kg آن دفن ، ۷۴۲۹kg بازیافت و ۵۳۲۹۸۷/۸kg سوزانده می شود. میزان مصرف انواع کودهای شیمیایی در سال بالغ بر ۴۹۱۶۴ تن که شامل انواع کودهای فسفاته ، ازته و …. می باشد . میزان MTBE موجود در جایگاهها و مخازن سوخت استان حدود ۹۰۰۰ لیتر برآورد گردید. همچنین سالیانه ۱۳۳۰۰ لیتر PCBs در استان تولید می گردد. لذا وضع یک سری قوانین در خصوص مدیریت پسماندهای عفونی ، بهینه نمودن مصرف کودهای کشاورزی ، استفاده صحیح و به هنگام از انواع سموم و بررسی روش های موجود جهت معدوم سازی کروم ۶ ظرفیتی از عمده ترین اقداماتی است که جهت ارتقاء کیفیت سطح مدیریت دفع مواد زاید ویژه در استان مثمرثمر خواهد بود.