سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالایمان عموئی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
بهرام مکاری – دانشجوی فارغ التحصیل رشته کارشناسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ب
علی اکبر محمدی – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
حسینعلی اصغر نیا – عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه بابل

چکیده:

مواد زاید جامد آزمایشگاهی بخش مهمی از مواد زاید جامد شهری هر اجمعه را تشکیل داده و دارای عوامل میکروبی بیماری زا و ترکیبات شیمیایی سمی و خطرناک می باشند ، که سلامت کارکنان مراجعه کنندگان به آزمایشگاهها را در معرض خطر قرار می دهد ا.ی ن مطالعه با هدف بررسی کمی و کیفی مواد زاید جامد تولیدی از آزمایشگاههای تشخیص پزشکی شه ر بابل در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته است . مواد و روشها : این مطالعه به صورت توصیفی – مقطعی ، در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی شهر بابل انجام گردید .د ر این بررسی از ۲۲ آزمایشگاه تشخیص پزشکی شهر بابل ، ۱۲ آزمایشگاه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و از هر آزمایشگاه ۳ منونه در انتهای ۳ روزکاری متوالی برداشت ش ن د م. ونه ها به صورت دستی جداسازی و به ج ز ۸ء مختلف تفکیک و با استفاده از ترازوی مدل Me ler pm 4000 توزین و سپس بر اساس ویژگی و پتانسیل خطرزایی دسته بندی شدند . یافته ها : در این پژوهش میانگین، بیشینه و کمینه زباله به ترتیب ۵/۲۷ و ۱۶/۴۷ و ۱/۰۳ کیلوگرم در روز بدست آمد . سرانه کل زباله ۲۳/۲۲ و ۱/۹۵ و ۱/۷۳ کیلوگرم در روز بدست آمد . میانگین درصد وزنایج زای زباله معمولی شامل کاغذ، پسماند غذایی، پلاستیک به ترتیب ۵۴/۰۲ و ۳۵/۰۷ و ۱۰/۹۱ درصد تعیین گردید. نتیجه گیر ی:با توجه به وزن زیاد مواد زاید عفونی در آزمایشگاهای تشخیص پزشکی و با عنایت به خطر زایی این گونه مواد زاید ،علاوه برآموزش کارکنان آزمایشگاها هدر جهت تفکیک این زباله ها ، نظارت دقیق و مستمر بر نحوه مدیریت آنها جهت تامین ، حفظ و افزایش سطح سلامت کارکنان و مراجعه کنندگان و سایر افراد جامعه ضروری خواهد بود .