سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهربان صادقی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
قاسمعلی عمرانی – استادیار گروه محیط زیست ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
امیر حسین جاوید – دانشیار محیط زیست علوم و تحقیقات اهواز
بهاره رحمانی سامانی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

از نظر اقتصادی و زیست محیطی ، هدف اصلی د رمدیریت زائدات صنعتی کاهش تولید این دسته از مواد است که با توسعه استراتژی های استفاده مجدد ، بازیافت ضایعات و همچنین ارتقاء توان بهره گیری از قوانین و تکنو لوژیها در جهت عدم تولید زائدات می توان به این هدف دست یافت . بررسی دقیق کمی و کیفی زائدات که در بخشی از صنعت تولید می شود، مبنای مدیریت صحیح مواد زائد صنعتی است. بنابراین ، با توجه به گسترش رو به رشد صنعت و نیاز به تدوین روشهای کارآمد و متناسب با شرایط منطقه تصمیم گرفته شد اطلاعاتپایه و فنی مورد نیاز جمع آوری ، اندازه گیری و مورد تحلیل قرار گیرد. روش : در این مطالعه ، با توجه به پراکندگی ، نوع و اندازه واحدهای صنعتی موجود در استان چهار محال بختیاری ، پسماندهای تولید شده بوسیله تعداد ۳۰۹ واحد صنعتی طی ۸ ماه از نظر کمی و کیفی موزد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت. جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی های میدانی و استفاده از روشهای اندازه گیری صورت گرفت. بررسی های این مطالعه حاکی از آن است که ف میزان کل زائدات تولید شده در شهرک های صنعتی محدوده مطالعه ۱۲۴۶ تن در ماه می باشد که ۴۸/۲% در صنایع غذایی ، ۱۴/۹ % در صنایع فلزی ، ۶/۷% در صنایع شیمیایی ، ۲۲% در صنایع کانی غیر فلزی ۰/۹% آن در صنایع نساجی ، ۰/۶% در صنایع برق و الکترونیک و ۶/۵% آن در صنایع سلولزی تولید می شود. بررسی : نتایج نشان داد که نزدیک به نیمی از کل پسماندهای صنعتی تولیدی از محدوده مطالعه موادی هستند که قابل تجزیه بیولوژیکی می باشند و تخلیه آنها بدون رعایت ضوابط زیست محیطی منجر به آلودگی کوتاه مدت و ایجاد شرایط مزاحمت زا در محیط پذیرنده می شوند . همچنین قسمت های دیگر پسماندهای بررسی شده دارای کیفیتی است که بازیافت آنها به چرخه مصرف از ارزش اقتصادی قابل توجه ی برخوردار بوده و در صورت انتقال به محیط زیست منجر به آلودگی های بلند مدت و خطر ناک خواهند شد. با توجه به استقرار نامناسب بسیاری از صنایع از نقطه نظر جغرافیایی ، خطرات بهداشتی و زیست محیطی آن متوجه جوامع و آبهای سطحی می شود. نتیجه گیری : بنابراین ضروریست که در مکانیابی صنایع بویژه آن دسته از واحدهای صنعتی که دارای پسماندهای ویژه مس یاشند دقت بیشتری صورت گیرد و با اعمال و اجرای مقررات سختگیرانه مقررات سختگیرانه در برابر صنایع موجود ، گامی موثر در کاهش اثرات تخریبی آنها برداشت.