سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ذبیح ا… یوسفی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
طاهره امیریان – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سمیرا حسین دخت – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

زباله های عفونی یکی از دسته بندی های مواد زائد خطر ناک هستند که مب توانند باعث انتقال بیماریهای عفونی شوند . هدف از این مطالعه ، بررسی وضعیت زباله های عفونی مراکز بهداشتی، درمانی،و تشخیصی شهرستان ساری است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است که بر روی کلیه بیمارستان ها ، مراکز بهداشت ، ۱۵ آزمایشگاه و ۲۳۵ مطب در سطح شهر ساری انجام شد . در این پژوهش از روش پرسشنامه ای استفاده شد. نتایج : نتایج نشان می دهد که سرانه زباله تولیدی در بیمارستانها ۲/۴۱kg/day به ازای هر تخت فعال ، در آژمایشگاهها ۰/۱۳kg/day به ازای هر مزاجعه کننده و در مرکز بهداشت ۱/۷۳kg/day به ازای هر واحد تولید کننده زباله عفونی می باشد و زباله های عفونی ۳۵/۸۷% از کل زباله تولیدی بیمارستان ، ۶۵/۴۲% کل زباله تولیدی آزمایشگاه ها ، ۷/۱۱% کل زباله های تولیدی مراکز بهداشت و ۳۲/۱۹% از کل زباله های تولیدی مطب ها را تشکیل می دهد. استنتاج : بیشترین میزان تولید زباله عفونی به ترتیب مربوط به بیمارستان ها ، مراکز بهداشت ، آزمایشگا هها و مطب های شهرستان ساری می باشد . بر اساس این بررسی ها عمل تفکیک در کلیه مطب ها و آزمایشگاه ها بصورت کامل انجام نمی شود که علت این امر می تواند ناشی از عدم وجود روش مناسب برای دفع زباله عفونی باشد.