سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
وحیده ناظری – دانشیار، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
مهدی میرزا – دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، موسسه تحقیقات جنگ

چکیده:

نوروزک با نام علمی Salvia leriifolia Benth متعلق به تیره نعناعیان میباشد. از این گیاه در طب سنتی و مدرن به طور گستردهای استفاده میکنند. خواص آنتیاکسیدانی، آنتیباکتریایی و آنتیدیابتی برای این گیاه در طب مدرن به اثبات رسیده است. این تحقیق با هدف بررسی میزان اسانس در بخش های رویشی و زایشی نوروزک در مراحل فنولوژی متفاوت صورت گرفت بدین منظور پیکره رویشی گیاه در خرداد ماه ۱۳۸۹ در مرحله گل دهی کامل و در تیر ماه ۱۳۸۹ در مرحله تولید بذر از منطقه گوهسنگی مشهد جهت استخراج اسانس جمعآوری شد سپس بخشهای مختلف گیاه از همدیگر تفکیک شدند و اسانسگیری، به روش تقطیر با آب به کمک دستگاه کلونجر طبق فارماکوپه بریتانیا برای مدت ۴ ساعت و با سه تکرار اسانس گیری شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد میانگین بازده اسانس در مرحله گلدهی (۰/۶۷) بیشتر از مرحله بذر دهی (۰/۵۰) میباشد. بیشترین میزان اسانس مربوط به برگ های گیاه (۱/۱ درصد در مرحله گلدهی و ۰/۹۴ درصد در مرحله بذر دهی) و کمترین میزان اسانس مربوط به ساقه گیاه ( ۰/۲۷ درصد در مرحله گلدهی و ۰/۱۴ درصد در مرحله بذردهی) میباشد. میزان اسانس گل، در مرحله بذر دهی و مرحله گلدهی به ترتیب برابر ۰/۶۶ و ۰/۴۱ درصد است. با توجه به نتایج می توان گفت برداشت پیکره رویشی گیاه به خصوص برگهای گیاه در مرحله تمام گل مناسبترین قسمت گیاه جهت به دست آوردن حداکثر میزان اسانس میباشد.