سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا سیدشکری – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرا
حمید صدیق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
رامین حشمتی – مدرسدانشگاه فنی و حرفه ای رازی اردبیل

چکیده:

هدف از مطالعه کمیت آب زیرزمینی، بررسی عمق برخورد به آب زیرزمینی و تراز آب زیرزمینی می باشد. عمق آب زیرزمینی در هر چاه و هر سال ممکن است در حال نوسان باشد و افت و خیز داشته باشد اما تراز آب زیرزمینی برای هر چاه یک عدد ثابتمی باشد. در این مقاله، برای بررسی کمیت آب زیرزمینی، کل دشت اردبیل به چهار زون تقسیم شده، تا نتایج بدست آمده بهتر و تخصصی تر باشد. محاسبات نشان می دهد بیشترین مقدار افت در زون ۱ )جنوب شدریی دشدت ( مربدو بده ریرایدوا بدا سدط آب-۱۲٫۲۱ می باشد و چاه آیا بایریصاب تپه با سط آب ۱٫۶۶ – مربو به زون ۲ )شمال شریی دشت( و انزاب پایین باسطح آب ۱٫۰۲-مربوط به زون ۳ )شمال غربی دشت ( در رتبه های بعدیقرارمی گیرند .