سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسلم محمدپور – دانشجوی دکتری هیدرولوزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شهید چم
علی محمد آخوندعلی – استادیارگروه هیدرولوژی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالکریم بهنیا – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرسول تلوری – دانشیارپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

رودخانه هاتحت تاثیرعوامل طبیعی و یا دخالت های انسانی دچار فرسایش بستر، کناره و جابجایی عرضی میگردند . این عوامل باعث تغییرات مرفولوژیکی رودخانه ها شده و موجب برهم زدن تعادل موجود در آنها می شود . در این تحقیق جابجایی پلان رودخانه کرخه مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور بازه ای به طول ۱۹۰ کیلومتر در پایین دست سد مخزنی کرخه تا سد تنظیمی حمیدیه انتخاب گردید . این رودخانه از نظر ریخت شناسی در بعضی قسمت ها از نوع مئاندری و در بعضی قسمت های دیگر شریانی بوده و شیبی در حدود ۷ الی ۱۲ در ده هزار دارد . در این تحقیق الگوی رودخانه ازنقشه های ۱:۵۰۰۰۰ که درسال ۱۳۷۷ بهنگام سازی گردید، استخراج و با الگوی رودخانه حاصل ازتصاویر ماهواره ای سال ۱۳۸۱ مقایسه گردید . علاوه بر این ۲۱۱ مقطع عرضی که به صورت نقشه برداری زمینی از بازه مورد نظر تهیه گردیده بود نیز مورد بهره برداری قرار گرفت . با مقایسه این دو الگو مقادیر جابجایی رودخانه در ۲۱۱ مقطع عرضی برداشت شده اندازه گیری شد . بر اساس این پژوهش از ۲۱۱ مقطع مورد بررسی ۸۰ مورد جابجایی رودخانه به سمت شرق و ۱۱۰ مورد نیز جابجایی به سمت غرب تش خیص داده شد . مقدار جابجایی از صفر تا ۴۷۷ متر در مقاطع مختلف متغییر بوده است