سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مازیار حیدری – دانشجویان کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
اسماعیل خسروپور –
سوما اعتماد –
منوچهر نمیرانیان – استادگروه جنگلداری دانشگاه تهران

چکیده:

جنگلهای زاگرس از لحاظ اقتصادی و اجتماعی دارای ارزش بالا بوده و به منبع امرار ساکنان آن تبدیل گردیده و این وابستگی در زاگرس شمالی با دو هدف چرایدام و تامین علوفه بیشتر است با هدف مطالعه بررسی وضعیت مشخصه های کمی گونه های درختی و ارایه راهکارهای مدیریتی این جنگلها جنگل سامان عرفی روستای بلکه در بخش آرمرده شهرستان بانه جهت مطالعه انتخاب شد از داده های آماربرداری صددرصد جنگل بلکه استفاده شده منطقه آماربرداری شده ۴۰ هکتار بوده که به قطعات نمونه ۲۵*۲۵ متر تبدیل و جمعا تعداد ۶۴۸ قطعه نمونه برداشت شد درهر قطعه نمونه مشخصه های گونه قطر برابر سینه ارتفاع ارتفاع تاج، ارتفاع تنه و قطر بزرگ و کوچک تاج مبدا درختان و وضعیت تقارن فرم درخت آماربرداری و آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS16 انجام شد. نتایج نشان داد که تیپ جنگل منطقه ویول خالص و بیشتر مورد گلازنی قرا رمیگیرد متوسط مشخصه های قطر برابر سینه ۲۸/۵ سانتی متر ارتفاع ۶/۲ متر ارتفاع تاج: ۴/۲ متر ارتفاع تنه ۱/۹ه۸ متر و متوسط سطح تاج هر درخت ۴/۹ متر مربع و ۰/۸۷ از پایه درختان منطقه فوق شاخه زاد و ۰/۶۸ از درختان نامتقارن می باشد جهت احیا مناطق فاقد پوشش درختی پیشنهاد می شود با درختکاری و نهالکاری با گونه های بومی منطقه توسط نیروی کاری که در روستا بلکه موجود می باشد و مهمترین مساله این جنگل فقدان زادآوری و تجدید حیات است.