سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی جلیلیان – رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طأیعی استا کرمانشاه
عقیق کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مسعود رفیعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استا لرستان

چکیده:

رقم مناسب و تاریخ کاشت از عوامل مهم تعیین کننده عملکررد و کیفیرت ذرت در هرر منطقره مری باشرد. بره منوور تعیین مناسب ترین تراریخ کاشرت بررای ارقرام مشتلرف ذرت آزمایشری در سرال زراعری ۱۳۸۸ در مزرعره تحقیقاتی اسلام آباد غربکرمانشاه انجام گرفت. آزمایک به صورت کرت هرای خررد شرده در قالرب بلروک هرای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. در این آزمایک دو تاریخ کاشت) ۱ خرداد و ۱۵ خرداد( بره عنروا فراکتور اصلی و تعداد ۱۳ هیرید ذرت)هیرید جدید( به عنوا فاکتور فرعی اجرا گردید. نتایج این بررسی نشا داد که اثر تاریخ کاشت بر صفات روز تا ظهور دانه گرده و روز تا رسید فیزیولوژیک در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار برود. همچنین اثر هیأریدها بر طول روز تا ظهور دانه گرده و روز تا رسید فیزیولوژیک در سطح احتمال ۹ درصد معنی دار بود. اثر تاریخ کاشت برای صفت کلروفیل معنری دار نأرود. صرفات روز ترا ظهرور دانره گررده روز ترا رسریدگی فیزیولوژیک در تاریخ کاشت اول۱ خرداد بالاترین مقدار را دارا بودند.