سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد شیرالی نژاد – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
امین رضا جمشیدی گوهرریزی –

چکیده:

به منظور بررسی کاشت گندم ابی بدون انجام عملیات خاک ورزی درتناوب با ذرت دانه ای درخوزستان آزمایشی درسال زراعی ۸۸-۸۷ درمزرعه ای درجنوب شهرستان شوشتر انجام گردید آزمایش بصورت کرتهای خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام گرفت فاکتور اول آزمایش خاک ورزی و کاشت گندم به سه شیوه شامل کاشت بروی پشته های باقیماندها ز کشت ذرت بدونانجام عملیات خاک ورزی خاک ورزی مرسوم و کاشت بذر با الگوی کاشت جوی پشته ای و خاک ورزی مرسوم با الگوی کاشت مسطح کاشت مرسوم و فاکتوردوم تراکم کاشت بذر گندمدرسه سطح ۱۷۰و۱۸۵و۲۰۰ کیلوگرم درهکتار از گندم رقم چمران بودند بررسی ها نشان داد تفاوت معنی دار ی از نظر عملکرد دانه وزن هزاردانه و تعدادسنبله درواحد سطح میان روشهای مختلف کاشت مشاهده نشد ولی ازنظر درصد سبز شدن بذرها تفاوت معنی داری درسطح احتمال ۵ درصد مشاهده شدبشترین وکمترین عملکرد دانه مربوط به روش کاشت مرسوم و بی خاک ورزی بترتیب به میزان ۳۹۱۰ و ۳۵۸۷ کیلوگرم درهکتار بود بیشترین درصد سبز شدن بذر به مقدار ۷۶/۵% دربی خاک ورزی بدست آمد.