سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود خرمی وفا – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرما
عزت الله نباتی – عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد
جواد فرجی بی ابری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، باشگاه پژوهشگران جوان، بروجرد، ایر

چکیده:

به منظور بررسی کشت مخلوط سه رقم گندم نان در شرایط دیم آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در کرمانشاه و بروجرد در سال زراعی ۸۸-۸۹ به اجرا درآمد. سه رقم گندم نان (رصد، آذر۲ و سرداری) در قالب ترکیب های مخلوط دوتایی و به صورت سری های جایگزین به نسبت های اختلاط ۰:۱۰۰- ۳۰:۷۰-۵۰:۵۰-۷۰:۳۰-۱۰۰:۰ در سه سطح تراکم ۳۵۰، ۴۰۰ و ۴۵۰ بذر در متر مربع در سه تکرار کشت شدند. نتایج حاصل از تجزیه مرکب دو مکان نشان داد کشت مخلوط موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه و شاخص برداشت نسبت به کشت خالص ارقام گردید. در مجموع دو مکان بیشترین نسبت برابری زمین (۳۹/۱) در تیمار کشت مخلوط رصد(۵۰%)+آذر۲(۵۰%) در تراکم ۴۵۰ بذر در متر مربع حاصل شد. به طور کلی در این آزمایش اختلاط ارقام رصد و آذر۲ و تیمار رصد (۵۰%)+آذر۲(۵۰%) در تراکم ۴۵۰ بذر در متر مربع به جهت دارا بودن عملکرد دانه و نسبت برابری زمین بیشتر قابل توصیه بودند