سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر سیاح فر – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد علوفه و دانه در کشت دو منظوره گندم نان پژوهشی در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد واقع در منطقه کمالوند اجرا گردید. طرح آماری مورد استفاده از نوع کرتهای دوبار خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بود. عوامل مورد مطالعه شامل عامل رقم در دو سطح (چمران=V1، پیشتا ز=V2)، عامل رفتار برداشت علوفه در دو سطح (برداشت علوفه سبز در بها ر= H1، عدم برداشت علوفه سبز=H2) و عامل میزان بذر در سه سطح ( ۱۵۰ کیلوگرم در هکتا ر=S1، دویست کیلوگرم در هکتا ر=S2، دویست و پنجاه کیلوگرم در هکتار=S3) بودند که عامل رقم در پلاتهای اصلی، عامل رفتار برداشت در پلاتهای فرعی و عامل میزان بذر در پلاتهای فرعی قرار گرفتند. در طول فصل رشد صفات زراعی و مورفولوژیکی گیاه شامل: عملکرد علوفه خشک بهاره، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد دانه در واحدسطح، تعداد دانه در سنبله و وزن هزا ر دانه لازم بعمل آمد. با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش رقم پیشتاز بدلیل برتری عملکرد علوفه خشک بهاره، عملکرد دانه و نیز سایر صفات زراعی مؤثر در عملکرد دانه و علوفه نسبت به رقم چمران، بعنوان مناسبترین رقم جهت کشت دو منظوره گندم آبی جهت تولید توأم علوفه و دانه تشخیص داده شد. از میان سطوح مختلف میزان بذر نیز میزان بذر ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار بدلیل تولید بیشترین عملکرد دانه و علوفه خشک بهاره نسبت به سایر میزانهای بذر، بعنوان مناسبترین میزان بذر جهت کشت دو منظوره گندم آبی در منطقه خرم آباد و مناطق با اقلیم مشابه در استان لرستان تشخیص داده شد.