سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مینا ذاکری – دانشجوی کارشناس ارشد
یوسف حمیداوغلی – استادیار گروه علوم باغبانی
هدایت زکی زاده – استادیار گروه علوم باغبانی
حسین باقری – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی قم

چکیده:

در این پژوهش برای اولین بار اثر تنظیم کنندگان رشد مختلف بر روی ریزازدیادی میخک کرمانی Dianthus crinitus که از گیاهان بومی ایران است با استفاده از کشت سرشاخه بررسی گردید. محیط کشت مورد استفاده MS و از هورمون های NAA (0/1 و ۱ میلی گرم در لیتر) و BA و (۰ و ۱ و ۲ و ۴ میلی گرم در لیتر) برای شاخه زایی و از سطوح مختلف NAA و IAA و IBA (0/5 و ۱ و ۱/۵) برای ریشه زایی استفاده شد. بررسی نتایج شاخه زایی و ریشه زایی با آزمون دانکن در سطح ۵ درصد نشان داد که بیش ترین تعداد شاخه در تیمار ۰ میلی گرم در لیتر BA به همراه ۰/۱ میلی گرم در لیتر NAA و بیش ترین طول شاخه در تیمار ۱ میلی گرم بر لیتر BA به همراه ۰/۱ میلی گرم بر لیتر NAA بود. بیش ترین ریشه زایی از نظر وزن تر و خشک ریشه در تیمار ۱/۵ میلی گرم در لیتر IBA مشاهده شد.