سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده سودابه شبیری – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
داوود حبیبی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی کاشانی –
فرزاد پاک نژاد –

چکیده:

به منظور مقایسه عملکرد کمی و کیفی علوفه تولیدی و تعیین بهترین نسبت کاشت در کشت مخلوط خلر (Lathyrus sativus) و جو‏‏(Hordeum vulgar)‏‏، آزمایشی در آبان ماه سال‏های ۸۷-۸۶ و ۸۸-۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان اجرا گردید. آزمایش با استفاده از دو گیاه علوفه‏ای خلر و جو در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با ۵ تیمار و ۴ تکرار انجام گردید. تیمارها شامل تک کشتی جو، تک کشتی خلر ، مخلوط نسبت ۷۵ درصد خلر+ ۲۵ درصد جو، مخلوط نسبت‏۵۰ درصد خلر + ۵۰ درصد جو، مخلوط نسبت ۲۵ درصد خلر+ ۷۵ درصد جو بود. میزان بذر مورد استفاده جو ۳۵۰ دانه در متر مربع و خلر۲۵۰ دانه در متر مربع و بر مبنای وزن صد دانه محاسبه گردید. نتایج مقایسه میانگین دو سال نشان داد عملکرد ماده خشک‏، عملکرد نیتروژن، فسفر‏، پتاسیم جذب شده و پروتئین خام مخلوط ۵۰% خلر+۵۰%جو نسبت به سایر تیمارها برتری داشت. این تیمار با عملکرد علوفه خشک ۲۷/۸ تن در هکتار و عملکرد پروتئین ۹۴/۱۲۱۵کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد کمی و کیفی را به خود اختصاص داد. نسبت برابری زمین در کلیه تیمارهای مخلوط بزرگ‏تر از یک بدست آمد. نسبت برابری زمین عملکرد ماده خشک مخلوط‏۵۰% خلر+۵۰%جو در سال اول و دوم آزمایش ۳۳/۱ و۳۶/۱ و نسبت برابری زمین عملکرد پروتئین ۴۷/۱ و ۵۵/۱ نسبت به سایر مخلوط‏ها بیشترین بود.