سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح اله نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
عبدالکریم کاشی – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مرتضی سام دلیری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

در این آزمایش تاثیر تراکم های مختلف همراه با الگو های مختلف کشت توام بر روی رشد و عملکرد خیار و بامیه مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در پانزده تیمار و چهار تکرار به اجرا درآمد. کرت های اصلی به الگو های کاشت بامیه بین بوته های خیار، بامیه بین ردیف های خیار و بامیه بین بوته و ردیف های خیار و کرت های فرعی به فاصله ی کشت ۳۰، ۲۰ و ۴۰ سانتی متری اختصاص یافت. نتایج نشان داد که افزایش تراکم باعث افزایش ارتفاع، کاهش وزن تر بوته، تعداد شاخه فرعی، سطح برگ، تعداد و وزن میوه در هر بوته و درصد میوه های درجه یک در هر دو گیاه شده است. درصورتیکه با کاهش تراکم روندی افزایشی برای این صفات مشاهده شده است. الگوی کشت تأثیر معنی داری بر عملکرد خیار و بامیه داشته است به نحوی که بیشترین عملکرد در خیار در الگوی کشت بامیه بین ردیف های خیار با تراکم زیاد و بیشترین عملکرد در بامیه در الگوی کشت بامیه بین بوته و ردیف های خیار با تراکم متوسط بدست آمده است. براساس نتایج بدست آمده الگوی کشت بامیه بین بوته و ردیف های خیار با تراکم متوسط، با بیشترین میزان نسبت برابری زمین برابر با ۲/۱۵ به عنوان بهترین تراکم و الگوی کشت توام برای خیار و بامیه معرفی می شود.