سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدیعقوب سیدمعصومی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل
یوسف آقایف – آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان

چکیده:

به منظور مطالعه کایوتیپ ژنوتیپ های مختلف پنبه کاریوتیپ دو رقم محلی شهرضا و ایران-۱ متعلق به گونه های دیپلوئید G .herbaceum و G.arboreum ودورقم ورامین و گیزا -۳۱ پنبه متعلق به گونه های الوتتراپلوئیدG .hirsutum ی G.barbadense به روش اسکواش پیشرفته بنام متد سوم آقایف مورد مطالعه قرارگرفت وجوه تمایز اسکواش پیشرفته با روشهای اسکواش رایج دنیا عبارت است از استفاده ازم حلول تثبیت لویتسکی به منظور ممانعت از کوتاه شدن بیش از حد کروموزوم ها استفاده از آنزیم سیتاز CYTASE به منظور از بین بردن دیواره های سلولی به جای آنزیم های سلولاز و پکتیناز استفاده از محلول رنگ استوآهن هماتوکسیلین به منظور رنگ گیری بهتر ماه واره ها پس از تهیه کاریوتیپ تجزیه کروموزومی براساس صفات مورفولوژیکی کروموزومها انجام شد این صفات عبارت بودند از: طول بازوی کوتاه و بلند طول کل کروموزوم موقعیت سانترومر نسبت بازوها درهر کروموزوم نسبت بازوها دررقم و تعداد و اندازه ماهواره درمجموع کاریوگرام و ایدیوگرام کروموزوم ها رسم گردید ارقام دیپلوئید مورد مطالعه که ارقام بومی ایران هستند دارای ۲۶ کروموزوم بودند.