سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آزاده دهقان پور – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سید منصور مرعشی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
اعظم اکبری – دانشجوی کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
فاطمه ربیهاوی – کارشناس تکنولوژی آموزشی

چکیده:

دقت و توجه کارشناسانه در انتخاب محتوای درسی و پیام های آشکار و مکنون آنها می تواند به رشد ویژگی هایی کارآفرینانه در دانش آموزان و کارآفرین شدن آنها در اینده کمک می نماید. از این رو هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل محتوای کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به کارآفرینی بود. نمونه آماری کل جامعه در نظر گرفته شد، بنابراین هر سه کتاب تعلیمات اجتماعی پایه سوم تا پنجم ابتدایی مورد تحلیل قرار گرفتند. برای انجام پژوهش حاضر و پاسخگویی به سئوالات آن از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در پژوهش حاضر ۵۱ مولفه شناسایی شدند که برای سهولت کار تحلیل، مولفه ها به پنج دسته ی سازمانی، اجتماعی عاطفی، عقلانی و اقتصادی تقسیم شدند. با استفاده از این مولفه ها، متن و تصاویر کتب مورد تحلیل قرار گرفتند و با شمارش فراوانی مولفه ها نتایج زیر به دست آمد: در متن کتب درسی تعلیمات اجتماعی بیشترین میزان توجه به مولفه عقلانی بوده است و به مولفه های سازمانی و عاطفی توجه کمی شده است. در مورد تصاویر کتب درسی تعلیمت اجتماعی این نتایج به دست آمد: به مولفه عقلانی و اقتصادی به طور متوسط توجه شده است و به مولفه اجتماعی و سازمانی توجه کمی شده است، در حالی که به مولفه های عاطفی توجهی نشده است. با توجه به یافته های به دست آمده، بازنگری در هدفها و محتوای کتب تعلیمات اجتماعی با تاکید بیشتر به موفه های کارآفرینی به خصوص موفه های سازمانی و عاطفی پیشنهاد می شود.