سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی مقیمی – دکتری مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی حاجی میرسعیدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی دانشگاه علم و صنعت ایر
اسماعیل مولوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،، گرایش تبدیل انرژی دانشگاه آزا

چکیده:

سیستم دریچ ههای تخلیه کننده عمقی باید قادر باشند در شرایط کاملاً بسته و نیمه باز برای تنظیم جری ان پای اب و ی ا انسداداضطراری جریان به شکل مناسب عمل کنند. بدین لحاظ معمولاً در کنار دریچه بهره برداری، نصب دریچه انسداد اضطراری نیز ضروری است. با توجه به اهداف فوق، طراحی تخلیه کنند ههای عمقی یکی از مسائل مهم در بنای سدها است که اطمینان کافی در ظرفیت آبگیری و عملکرد مناسب مجرا و تاسیسات هیدرولیکی وابسته از جمله دریچ هها و تجهیزات هیدرومکانیک را تأمینمینماید. مشکلاتی که از جنبه هیدرولیکی گریبانگیر این طر حها م یگردد عبارت از برخورد جت آب خروج ی از دریچه بهدیوارها و سقف کانال پائین دست، رخداد پدیده کاویتاسیون ۱ در محدوده جلوی دریچه سرویس و وقوع پدیده کاویتاس یون در محدوده بین دو دریچه در صورت عملکرد توام دو دریچه سرویس و اضطراری است.در این تحقیق ۲ مدل کانال تحتانی شامل دریچ ههای تخلیه کننده که از نوع دریچ ههای کش ویی هستند با استفاده از مصالح ۱۲ ساخته شده و در آزمایشگاه هیدرودینامیک کاربردی دانشگاه علم و صنعت ایران مورد تست : پلکسی گلاس۳ در مقیاس ۱قرار گرفته است. آزمایشها با برقراری دبیهای مختلف و متناظر با شرایط واقعی با انداز هگیری پارامترهای مهم جریان (سرعتو فشار) انجام شده است. با مطالعه و بررسی نتایج حاصل از اندازه گیریها، ضریب کاویتاسیون در نقاط مختلف د ریچه و در طول مجرا تعیین و با مقادیر بحرانی کاویتاسیون مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده پائینتر بودن عدد کاویتاسیوناز مقدار بحرانی مجاز در نواحی دریچ هها و شیارها در طرح اولیه است و این عامل سبب بروز کاویتاسیون در دریچه و مجرامیشود. در این تحقیق با استفاده از اصلاح شکل هندسی و تغییردر ابعاد کانال و ا مک ان هواد هی ۴ بهتر از وقوع ای ن پدی ده جلوگیری شده است.