سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – (کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر)

چکیده:

خواص فیزیکی خاک رس (خواص اتربرگ )به کانی های تشکیل دهنده آن بستگی داشته و با تغییر مقدار نمک موجود درخاک مقدار آن تغییر می کند. در این مقاله ۴سری کانی مورد آزمایش قرار گرفته و تغییرات حد مایع آنها در اثر افزایش غلظتنمک مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت فرمول تجربی برای محاسبه کاهش حد مایع خاک رس با افزایش غلظت نمک ارائهشده است. با استفاده از این فرمول می توان تاثیر افزایش غلظت نمک را بر برخی پارامترهای مهندسی خاک مانند ضریبتحکیم مطالعه کرد.