سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صحرائیان جهرمی – کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاوزری سازمان جها کشاورزی فارس
علی شیرزادی فر – کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاوزری دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرا
سید ناصر علوی – عضو هیئت علمی بخش مکانیک ماشین های کشاوزری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کشاورزی دقیق یک استراتژی مدیریتی از روشهای نوین کشاورزی است که جزئیات ئ اطلاعات مربوط به هر قسمت از مزرعه را بطور جداگانه دریافت و پس از ایجاد یک نقشه عملکرد می تواند مدیریت موضعی دقیقی بر نهاده ها جهت بهبود کیفیت و عملکرد محصول و محافظت از محیط زیست انجام دهد. در این تحقیق تاثیر اعمال علف کش تریفلورالین در مزرعه لوبیا بر عملکرد گندم همان مزرع در سال دوم با روش کشاورزی دقیق و با استفاده از حسگرهای نمایشگر عملکرد مورد برسی قرار گرفت. آزمایش در یک مزرعه دو هکتاری با دو تکرار و سه تیمار ۱ سمپاشی با غلظت های صفر و ۷۰۰ و ۱۰۰۰ میلی متر در هکتار انجام و نقشه عملکرد مزرعه توسط نرم افزار آگرومپ تهیه گردید. بررسی نتایج ناشن داد که با افزایش میزان تریفلورالین، عملکرد گندم کاهش می یابد بطوری که سطحی که قبل از کشت گندم تحت پیش تیمار سم با میزان بالاتری قرار گرفته دارای کاهش ۲۰ درصد متوسط عملکرد ، برابر با ۸/۷۵ تن د رهکتار در مقایسه با متوسط عمکرد بالای ۱۰ تن در هکتار در سطح دیگر می باشد.