سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور فاضلی پور – دانشجوی مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی اهو
افشین تکدستان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری زیست محیطی
محمد صادق سخاوت جو – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات گروه مهندسی محیط زیست- دانشگاه آ
مهدی احمدی مقدم – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری زیست محیطی

چکیده:

درنتیجه ی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب همواره لجن مازاد تولید می شود. این لجن معمولا دفع می شود و یا مجدداً مورداستفاده قرارمی گیرد . با توجه به مشکلات ناشی از تصفیه و دفع لجن فاضلاب شهری از نظر هزینه ساخت ، بهره برداری و راهبری در تصفیه خانه های بیولوژیکی فاضلاب به روش هوازی ، مناسبترین روش به جای پس تصفیه لجن تولید شده ، کاهش تولید لجن در فرایند تصفیه فاضلاب می باشد. در این تحقیق از ۲ راکتور ناپیوسته متوالی هوازی به حجم ۲۰ لیتر در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی استفاده شد.پس از برقراری شرایط پایدار،پارامترهای کیفی و کمی فاضلاب نظیر PH، DO ، SVI ، MLSS ، TSS ، ۵BOD، COD , دما ، کلر باقیمانده و در نهایت ضریب تولید بیومس ( Y) به عنوان هدف اصلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در زمان ماند سلولی ۱۰ روز، بهترین راندمان حذف COD (95 درصد) ایجاد گردید. سپس به منظور تعیین ضریب تولید بیومس (Y) در راکتور شاهد در زمان ماند سلولی ۱۰ روز از ۴ غلظت مختلف COD ورودی ۸۰۰ , ۶۰۰ , ۴۰۰ و ۳۰۰ استفاده شدو متوسط ضریب سنتیکی Y ( mgBiomass/mgBOD) 0/6 وضریب همبستگی (۲R) 0/98 محاسبه گردید. در مرحله بعد به منظور بررسی اثر اکسیداسیون کلر بر کاهش تولید لجن مازاد غلظت های مختلف کلر جهت اکسیداسیون لجن مازاد برگشتی استفاده شد و نتایج نشان داد که که کلر با غلظت ۰/۲ گرم به ازای گرم MLSS در لجن مازاد برگشتی به راکتور قادر است ضریب سنتیکی (Y) را از ۰/۶ به ۰/۳۱ کاهش دهد ( تقریبا لجن تولیدی %۴۸ کاهش یافت) اما COD محلول به مقدار جزئی در پساب تصفیه شده نسبت به راکتور شاهد افزایش یافته و راندمان حذف COD از ۹۵ درصد در راکتور شاهد به ۸۰% در راکتور مورد آزمایش کاهش یافت.از طرفی میزان SVI در این غلظت کلر به ۵۲mL/g رسید. اما در غلظت های بالاتر ، تقریباً تولید لجن متوقف شد ولی راندمان حذف COD بسیار کاهش یافت، بطوریکه در غلظت ۰/۳ گرم کلر به ازای گرم MLSS , به حدو۴۷% رسید.