سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده نوحی – دانش آموختهکارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
جواد کرامت –
محمد شاهدی –

چکیده:

متالاکسیل قارچ کشی جذبی است و به دلیل طیف وسیع اثر ان درسراسر جهان برای انواع میوه و سبزی استفاده می شود دراین تحقیق اثر فرایند تخمیر برکاهش باقیمانده قارچ کش متالاکسیل درمحصول خیارشور موردبررسی قرارگرفت مقدار متالاکسیل درخیارهای فرایندنشده ۲/۳۱ میلی گرم برکیلوگرم بود که بیشتر از مرز بیشینه مجاز متالاکسیل درخیار ۰/۵ میلی گرم برکیلوگرم بود میزان کاهش باقیمانده متالاکسیل درنمونه های خیارشور ۵ روز پس از تخمیر ۸۴/۳ درصد بود که پس از ۲۰ روز به ۱۰۰ درصد رسید با توجه به اثر سودمند فرایند تخمیر برکاهش باقیمانده متالاکسیل درخیار می توان خیارها را زمانی که دارای اندازه مناسب برای تهیه خیارشور هستند بدون نگرانی در مورد سپری شدن دوره تاثیر سم برداشت کرد و برای تهیه خیارشور مورد استفاده قرار داد.