سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاشم شریعتمدار – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
منصوره کدخدای بلقور – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
حجت دهستانی –

چکیده:

امروزه بحث حرکت شدیدامواج ناشی اززمین لرزه که درنواحی اطراف خاک انتشارمی یابند بواسطه خسارات ناشی از تاثیر این امواج برروی سازه ها و شریانهای حیاتی مهم و هزینه های هنگفت ناشی از بازسازی این موارد با رویکرد ژئوتکنیکی و عمرانی مورد توجه محققین قرارگرفته است برای جلوگیری از حرکت امواج تاکنون راه کارهای زیادی پیشنهاد شده است کهدراین مقاله به بحث عایق کردن محیط اطراف در برابر لرزش های دینامیکی پرداخته شده است دراین مقاله کاربرد ترانشه ها برای جلوگیری از حرکت امواج مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور برای دو شالوده با فاصله مشخص از هم حالت های مختلف اثرترانشه های باز خالی و پرشده با موادی نظیر بتن بنتتنیت و آب مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است دراین بررسی دامنه های ارتعاشی مختلفی نظیر ۱۰ Hz 50 ، Hz ٚ ۵۵ Hz به کاربرده شدهاست.