سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام آزادفر جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کمال نوری خانکهدانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

گنبد نمکی علی آباد یکی از گنبد های کمتر شناخته شده سری هرمز با سن پروتروزوئیک پسین کامبرین پیشین می باشد. در گنبدهای نمکی وجود ذخایر ارزشمندی از کانی های فلزی (اورانیم، آهن و عناصر نادر خاکی) و غیر فلزی (نمک، گوگرد، ید و پتاس) اثبات شده است. بر اساس اطلاعات حاصل از مطالعات XRD فاز اصلی شامل کانی های: هالیت به همراه کلسیت، دولومیت، کوارتز، ژیپس، هماتیت، موسکوویت(ایلیت) و آنکریت، فاز فرعی: آلبیت، کلریت و انیدریت و فاز کمیاب بازانیت می باشد. همچنین بر اساس نتایج آنالیزهای XRF به ترتیب بیشترین فراوانی مربوط به ترکیبات ،LOI ،CaO ، SiO2 Al2O و ۳ Fe2O3 ،SO3 می باشند. به گونه ای که همبستگی مثبت شدید بین Tio2-Al2O3 ، K2O- Fe2O3-MgO و TiO2-MgO ،Al2O3 دلالت بر منشا مشترک احتمالی آن ها و همبستگی منفی قوی بین SO3-MgO ،Na2O-CaO ،SiO2-SO3 دلالت بر منشا متفاوت ان ها دارد. همچنین در بین عناصر نیز وجود همبستگی مثبت قوی بین: کرم- نیکل، کرم- مس، کرم- روی، مس- روی، مس- نیکل و روی- نیکل حاکی از منشا مشابه احتمالی آ ن ها و همبستگی منفی قوی بین عناصر: کرم- استرانسیم، مس استرانسیم و نیکل- استرانسیم حاکی از منشا متفاوت آن ها دارد.