سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ندا جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
امین اسکندی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رزیتا زارعیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کمال نوری خانکهدانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

گنبد نمکی کرسیا با مختصات طول و عرض جغرافیایی: ’۴۶˚۲۸ و ’۲۳ ˚۵۴ ’ در استان فارس، در ۱۷ کیلومتری شمال غرب داراب واقع شده است. راه دسترسی به این گنبد از طریق جاده قدیم شیراز- داراب (از مسیر ششده) امکان پذیر می باشد. این گنبد یکی از ۲۰۰ گنبد نمکی موجود در زون ساختاری زاگرس چین خورده است که متعلق به سری هرمز با سن پرتوزوییک پسین- کامبرین پیشین می باشد. هدف از این پژوهش، مطالعه کانی شناسی و رفتار ژئوشیمیایی کانی های موجود در گنبد نمکی کرسیا به منظور شناسایی پتانسیل کانی های موجود در آن می باشد. بدین منظور پس از مطالعات کتابخانه ای، عملیات صحرایی شامل بازدید از منطقه و نمونه برداری به طریق سیستماتیک، در دو پیمایش از آبراهه های موجود در گنبد نمکی به سمت دشت صورت گرفت و تعداد ۱۲ نمونه جهت آنالیز به روش ICP و XRD، به آزمایشگاه کانساران بینالود تهران فرستاده شد. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز XRD نمونه ها، فاز اصلی شامل: کوارتز و دولومیت، کانی های: هماتیت، کلریت، کلسیت، هالیت به عنوان فاز فرعی و کانی: انیدریت به صورت فاز کمیاب حضور دارند. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آنالیز ICP نمونه ها فراوانی عناصر :S, Fe, Al و Mn در هر دو پیمایش دارای بیشترین فراوانی هستند و وجود همبستگی مثبت و قوی بین عناصر: Cr- V,As-Cd, Fe-V, Al-Be, Al- Fe, Zn- Cu و – دلالت بر منشاء مشترک احتمالی آنها از یک سنگ مادر دارد، در صورتی که وجود همبستگی منفی و قوی بین عناصر : Al- Cd, As-Co, Be- Sr, Cu- Co, Cu- Mo, Ni- Sr, S-V و … … دلالت بر منشاء متفاوت آنها دارد.