سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
بهزاد مهرابی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران،
حسین تقی زاده – کارشناس ارشد شرکت ملی صنا یع مس ایران
ابوطالب سعیدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

کانسار سرکوه در شمال شرق شهرستان پاریز و جنوب غرب معدن مس پورفیری سرچشمه کرمان قرار گرفته است. توده نفوذی گرانیتوئیدی سرکوه، در الیگومیوسن در سنگهای آتشفشانی_رسوبی ائوسن تزریق شده و از لحاظ تقسیمات زمینشناسی بخشی از مجموعه ماگمائی ارومیه_دختر است. جهت شناسایی کانی های با ارزش و تعیین سری ماگمائی کانسار مطالعات میکروسکوپی مقاطع نازک، صیقلی و همچنین مطالعات XRF, XRD, ICP_MS, ICP_AES بر روی نمونه های اخذ شده از کانسار انجام پذیرفت. کانی های فلزی در سرکوه شامل مگنتیت (تیتانومگنتیت)، کالکوپیریت، پیریت، هماتیت، پیروتیت، و ایلمنیت می باشد. کالکوپیریت و پیریت از فراوانی بیشتری برخوردارند. بافت های غالب در کانی های فلزی سرکوه شامل بافت پراکنده دانه، بافت همرشدی، درهمرشدی و ناآمیختگی Exsolution) می باشد. با توجه به مطالعات کانی شناسی، سنگ شناسی و ژئوشیمیایی ، توده گرانیتوئیدی سرکوه از جمله گرانیتوئیدهای تیپ I کالکوآلکالن و پتاسیم بالا است