سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شه پول مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه
علی عابدینی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه ارومیه
اکرم علیزاده – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

نهشته لاتریت غنی از آهن داش آغل در فاصله ٢٠ کیلومتری شرق شهرستان بوکان، جنوب استان استان آذربایجانغربی واقع میباشد. این نهشته به شکل عدسیهای چینهسان و با ضخامتی متغیر از ٣ الی ٨ متر در مرز بین دولومیتهای سازند الیکا (تریاس) و شیلها و ماسهسنگهای سازند شمشک (ژوراسیک) توسعه یافته است. حضور بافتهای برشی دروغین، کلوفرم، اسکلتی، پلیتومورفیک، اسفنجی و برشی در کانسنگها هر دو خاستگاه برجازا و نابرجازا را برای نهشته نشان میدهد. با توجه به مطالعات کانیشناسی، هماتیت، گوتیت، کائولینیت، مونتموریلونیت، ایلیت، بوهمیت، کوارتز، روتیل و پیریت کانیهای اصلی کانسنگها هستند. شیمی عناصر اصلی آشکار میکند که نهشته در طی توسعه متحمل لاتریتی شدن ضعیف و شدید شده است. روند تغییرات عناصر اصلی و توزیع کانیها در یک نیمرخ انتخابی پیشنهاد میکنند که درجه تفریق کانیهای رسی از اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، تغییر در pH محلولهای هوازده کننده، حضور یک بافر فعال، و تغییرات در پتانسیل اکسیداسیون چهار فاکتور کلیدی در تشکیل و توسعه کانسنگهای این نهشته میباشند مقایسه بازه میدان پایداری کانیهای اصلی سازنده کانسنگهای این نهشته با تغییرات pH و Eh محیطهای طبیعی نشان میدهد که آبهای سطحی با ماهیت اسیدی- اکسیدی و آبهای زیرزمینی با ماهیت بازی- احیاء نقش بسیار مهمی در تکوین این نهشته ایفا نمودهاند.