سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد، زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
احمد خاکزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
مرتضی رزم آرا – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده:

مطالعات کانیشناسی و ژئوشیمیایی در محدوده برناباد بردسکن حاکی از زونبندی کانهسازی پلیمتال مرتبط با نفوذ توده های پلوتونیک در منطقه میباشد. مطالعه و آنالیز از ۱۶۱ نمونه (به روشICP-MSاز رخنمونهای برجای واحدهای سنگی، کانی زاییها، ترانشه های اکتشافی و کنتاکت بین واحد شیست و توده نفوذی برای تعیین عیار ۴۳ عنصری نشان داد که محدوده مورد مطالعه را به چهار زون کانیسازی که به دو شکل گسترده (اصلی) و پراکنده دیده میشوند، میتوان تقسیم کرد. ۱-زون کانیسازی گسترده در مرکز محدوده ۲- زون های کانیسازی پراکنده در پیرامون مرکز محدوده، در قسمتهای (غرب، شرق، شمال و جنوب محدوده). نتایج نمونه – برداریهای انجامشده از زونهای مختلف کانیسازی در منطقه نشان میدهد که بالاترین عیار، مربوط به عنصر مس (متعلق به زون کانیسازی پراکنده در بخش شرقی محدوده) و برابر با۳/۱% میباشد اما بیشینه عیار عناصر طلاppm)4 نقره ppm)78 و و آهن (به صورت مگنتیت به میزان ۳۴ %) در زون کانی سازی مرکزی محدوده قرار دارند. علاوه بر این در زون کانی سازی مرکزی، رگه های حاوی گالن (با عیار بیشینه سرب۸/۴%و عنصر روی (به مقدار بیشینه۵/۶%و بالاترین عیار عنصر منگنز نیز به میزان۱/۵۶% می باشد. بر اساس مطالعه نتایج ۳۴نمونه سنگی آنالیز شده به روشXRD و مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی بر روی زونهای دگرسانی، نشان داد که زونهای دگرسانی در محدوده مورد مطالعه از گسترش محدودی برخوردارند. و محدود به تشکیل ۵ نوع دگرسانی میباشد که به ترتیب شدت و گسترش شامل: دگرسانیهای پروپیلیتیک، سیلیسیشدن، سریسیتی،آرژیلیکی و به طور کمتر زونهای اکسید آهن هستند. کانه زایی در وسعت و با عیارهای متفاوت اغلب در کنتاکت بین واحد ماسه سنگ متاسوماتیک و شیست سازند تکنارو واحد شیست و کوارتزیت سازند تکنار با توده نفوذی (واحدسنگی میکرودیوریت) رخ داده است. این مطالعه نشان داد که نحوه کانهسازی مس_طلا در منطقه به سه صورت عمده بوده است: ۱) کانهسازی انتشاری بویژه در داخل سنگ میزبان متخلخل (ماسهسنگ های متاسوماتیک و شیست سازند تکنار). ۲) کانیسازی مرتبط با گسلها که زونهای گسلی، درزهها و شکستگیها در کنترل کانی زایی نقش اصلی را داشته اند. ۳) رگه های کوارتزی هیدروترمالی که دارای کانههای ماسیوسولفاید میباشند.