سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهشید فخرایی لاهیجی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر
سلاله صلاحی –
اردشیر رحیمی میدانی –
فرنگیس قنواتی –

چکیده:

تنوع کاریوتیپ کروموزومی گل لاله که متعلق به گونه T. pulchella بود و از دامنه رشته کوههای البرز و خرم آباد، و کندوان جمع آوری شدند، مورد بررسی قرار گرفت. مشخصات کاریوتیپی با توجه به پارامترهای کروموزومی هر جمعبت شامل طول بازوی بلند و کوتاه، ، عرض کروموزوم، بیشترین و کمترین عرض اندازه گیری شدند. پارامترهایی مانند متوسط طول بازوها، طول کل کروموزوم، متوسط عرض کروموزوم و کل عرض کروموزومها در جمعیتهای هر گونه نیز محاسبه شد. نتایج نشان داد که جمعیت های دو گونه لاله مورد بررسی که از مناطق مختلف ایران جمعآوری شده بودند، این گو نه دیپلوئید و دارای تعداد کروموزوم ۲n =2x =36 بودند. متوسط طول کروموزوم در داخل گونه بین ۱۰ / ۱ میکرومتر در جمعیت ا لبرزو کندوان تا ۲۴ / ۲ میکرومتر در جمعیت کندوان متغیر بود. تنوع کاریوتیپی موجود در جمعیت های لاله – های وحشی ایران موید تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی قابل توجه در بین آنها می باشد، بنابراین تحقیقات بعدی برای شناسائی صفات مطلوب در جمعیتهای گونههای وحشی و انتقال آنها به کالتیوارهای زراعی حائز اهمیت می باشد