سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نورمحمد یعقوبی – استادیارگروه مدیریت
زهرا فیروزپور – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی
آرزو عباس پور –

چکیده:

تجارت الکترونیکی طی چند سال اخیر در محافل علمی و نیز در عرصههای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است،این توجهات عاملی مؤثر در جهت پیشرفت های چشمگیردر استراتژی ها و ملزومات وکاربردهای تجارت الکترونیکی بوده است. پیشرفتو توسعه فناوریهای سیار منجر به شکلگیری نوع جدیدی از تجارت الکترونیکی تحتعنوان تجارت سیار شده است.گرچه درسال های پیشتر تجارت الکترونیکموج وسیعی دردنیای تجارت ایجادکرده بوداما بدلیل مزایای ویژه تجارت سیارازجمله ایجاد ارتباط شبکه ، تسریع در عملیات ، قابلیت حمل داده ها این تجارت با اقبال زیادی مواجه شده است. تجارت سیار درپرداختکوچک، خدمات مالی، خدماتاطلاعاتی ، زمینه های خدمات پیام کوتاهSMS)مدیریتالکترونیکی روابط مشتری(e-CRM کاربردهای زیادی دارد. در این مقاله ابتدا تعاریفمختلفی برای تجارت سیارM-COMMERCE ذکر خواهد شد و به دنبال آن مزایا ،کارکرد ها و اهمیت تجارت سیار و همچنین قابلیتتکنولوژیکی آن راارائه خواهیم کرد.ودر پایان با توجه به اهمیت پذیرش تجارت سیار فاکتورهایی همچون سهولتاستفاده ، نوآوری های شخصی، اعتماد ، هزینه، تأثیرات اجتماعی و سودمندی به عنوان عوامل تعیین کننده کلیدی مؤثر در پذیرشتجارت سیار مورد بحثقرار می گیرند