سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منیره ابویی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باه
مجید فکری –
محمد هادی فرپور –
مجید محمود آبادی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کادمیوم یک فلز سنگین است که به دلیل سمیت آن برای انسان و حیوان اهمیت زیادی در محیط زیست دارد. به منظور بررسی اثر شوری بر حلالیت کامیوم در خاک، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه سطح شوری(صفر، ۲ و ۳ دسی زیمنیس بر متر) از منبع نمک NaCl و دو سطح کامیوم (صفر و ۱۰pmm) در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا گردید. بذر ذرت رقم (سینگل کراس ۷۰۴ ) در گلدن های پلاستیکی کشت گردید. آبیاری با آب مقطر بر حسب نیاز گیاه انجام شد و در چهار مرحله نمک NaClبرای اعمال شوری مورد نظر همراه با آب آبیاری به خاک اضافه شد. پس از گذشت ۱۱ هفته از زمان کاشت، گیاهان برداشت شدند و غلظت کادمیوم در خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش شوری باعث افزایش فرم کامیوم قابل استخراج با EDTA شده است.