سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – استادیار زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمدحسین کیانمهر – دانشیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
زین العابدین طهماسبی سروستانی – دانشیار زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، به منظور ارزیابی کاربرد کود۱۳۸۷ – آزمایشی در سال زراعی پلت شده نیتروژنه و دامی بر روی رشد و توسعه ریشه ذرت (Zea mays L.) انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل مورد مطالعه شامل روش توزیع کود: به صورت پخش درسطح زمین و مصرف کود به صورت پلت و عامل دوم تلفیق چهار سطح کود نیتروژن (اوره) و دامی (گاوی) به ترتیب، ۶۰۰ )+ ۶۰۰ و ۱۸۴ + ۶۰۰ و ۱۳۸ + ۶۰۰ و ۹۲ +۴۶)کیلوگرم در هکتار بود. در این تحقیق یک ماشین پلت کننده از نوع تک پیچ به منظور تهیه پلت ها طراحی و ساخته شد. وزن تر و خشک ریشه ، طول ریشه ، تراکم ریشه در واحد حجم خاک در مرحله تولید ابریشم تعیین شد. میزان عملکرد دانه در مرحله ایجاد لایه سیاه در دانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که روش توزیع کود بر روی کلیه صفات اندازه گیری شده به جز وزن خشک ریشه درسطح ۱ درصد معنی داربود. در حالی که سطوح کود نیتروژن بر کلیه صفات اندازه گیری شده در سطح ۱ درصد معنی دار بود. همچنین اثرات متقابل روش توزیع کود و سطوح کود نیتروژن بر روی طول ریشه، در سطح ۱ درصد معنی دار بود در حالی که وزن مرطوب ریشه و عملکرد در سطح ۵ درصد معنی دار شد. از دو نحوه توزیع کود و چهار سطح کود نیتروژن بترتیب کود پلت و کاربرد ۱۸۴ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین وزن تر و خشک ریشه را داشت. میانگین طول ریشه و تراکم ریشه در روش پلت نسبت به توزیع در سطح خاک بیشتر بود. با افزایش مصرف کود نیتروژن، طول و تراکم ریشه زیادشد ولی این افزایش خطی نبود. بنابراین دادن کودهای نیتروژنه به صورت پلت به ذرت باعث عمیق شدن و گسترش ریشه شده و سبب فراوانتر شدن ریشه می گردد. اگر کود نیتروژنه به مقدار بهینه و به صورت پلت بکار رود رشد ریشه تحریک خواهد