سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
رضا برادران، – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

به جهت بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار آزمایشی بصورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای کمپوست ( بدون کود آلی، کمپوست زباله شهری، کودآلی گرانوله و ورمی کمپوست) و کود فسفاته زیستی ( تلقیح و عدم تلقیح) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد. مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که کود فسفات زیستی دارای اثر معنی داری بر روی شاخص برداشت گل بود ولی اثر معنی داری بر دیگر صفات ایجاد نکرد. مصرف کمپوست تاثیر معنی داری بر صفات عملکرد گل خشک، عملکرد بذر، عملکرد بیوماس کل بادانه و شاخص برداشت گل گذاشت اما بر صفات عملکرد بیوماس کل با گل و شاخص برداشت بذر اختلاف معنی داری ایجاد نکرد. در اکثر صفات تیمار ورمی کمپوست به همراه کود فسفاته بارور ۲- دارای بیشترین مقادیر بدست آمده بود که برروی افزایش عملکرد دانه و گل همیشه بهار اثر مثبت گذاشت.