سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا قلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشکد کشاورزی، دانشگاه مراغه
فریبرز شکاری – دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
محمدباقر حسن پوراقدم – استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه
ویدا سلطانی بند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشکد کشاورزی، دانشگاه مراغه

چکیده:

گاو زبان اروپایی گیاهی است دارویی که از تاثیرات چشم‌گیر و گوناگونی در مسایل درمانی برخوردار است. به منظور بررسی اثرات مقادیر متفاوت سالسیلیک اسید و کود نیتروژن بر صفات زراعی این گیاه، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام گردید. بذور پس از اعمال خواب شکنی با سالسیلیک اسید، کشت گردیده و به دنبال آن سالسیلیک اسید با افشانه‌پاشی در سه سطح صفر، ۷۰۰ و ۱۴۰۰ میکرومول در مراحل قبل و بعد از گل دهی و کود نیترات آمونیوم در مقادیر صفر، ۲۵، ۷۵ و ۱۲۵ کیلوگرم در هکتار در مراحل، کاشت و روزت به‌کار رفت. تجزیه‌ی واریانس صفات نشان داد که صفات ارزیابی شده شامل تر و خشک گل، تعداد دانه، وزن هزار دانه و کلروفیل برگ دارای نتایج معنی‌داری بودند.