سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث بخش کلارستاقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه تأثیر تلقیح بذر با کود های بیولوژیک (نیتروکسین+ بیوفسفر) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم رقم دنا آزمایشی بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی آزاد اسلامی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: ( ۱- شاهد ۲- نیتروکسین + بیوفسفر + ۷۵ % کود شیمیایی ۳- نیتروکسین + بیوفسفر + %۵۰ کود شیمیایی ۴- نیتروکسین + بیوفسفر + ۲۵ % کود شیمیایی ۵- نیتروکسین+ بیوفسفر ۶- نیتروکسین ۷- بیوفسفر) بودند. نتایج نشان داد که سطوح تلقیح روی صفات تعداد پنجه، ارتفاع گیاه، طول خوشه و عملکرد دانه تأثیر معنی داری داشت . بالاترین عملکرد دانه از تیمار بیوفسفر بدست آمد.