سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، باشگاه پژ
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث بخش کلارستاقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه تأثیر تلقیح بذر با کود های بیولوژیک ( ی نتروکسین+ بیوفسفر) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم رقم آریا آزمایشی بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقا تی دانشگاه کشاورزی آزاد اسلامی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: ( ۱- شاهد ۲- نیتروکسین + بیوفسفر + ۷۵ % کود شیمیایی ۳- نیتروکسین + بیوفسفر + %۵۰ کود شیمیایی ۴- نیتروکسین + بیوفسفر + ۲۵ % کود شیمیایی ۵- نیتروکسین+ بیوفسفر ۶- نیتروکسین ۷- بیوفسفر) بودند. نتایج نشان داد که سطوح تلقیح روی صفات تعداد پنجه بارور، تعداد دانه در سن ل به، عملکرد دانه در بوته و عملکرد دانه تأ یثر معنی داری داشت. بالاترین تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه از تیمار بیوفسفر بدست آمد.