سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ارغوان عزیزپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
پیام پزشکپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی لرستان
علی خورگامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود شیمیایی سولفات پتاسیم ورمی کمپوست برروی عملکرد و اجزای عملکرد عدس به صورت کشت زمستانه درشرایط دیم درسال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ تحقیقی دری شهرستان خرم آباد واقع درمنطقه کمالوند دانشگاه آزاد اسلامی اجرا گردید این ازمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد که درآن فاکتور کود شیمیایی سولفات پتاسیم درچهارسطح شامل صفرشاهد ۵۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم درهکتار و فاکتورکودزیستی ورمی کمپوست درسه سطح شامل صفرشاهد ۲۰و۴۰ تن درهکتار مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان دادتاثیر کود زیستی ورمی کمپوست برعملکرد و اجزای عملکرد معنی دار شد همچنینکود شیمیایی پتاسیم اثرمعنی داری روی عملکرد دانه تعدادغلاف تک بذری تعدادغلاف بارور و تعدادغلاف دربوته داشت بیشترین عملکرد دانه دبه میزان ۴۰۱/۱۵۷ کیلوگرم درهکتار مربوط مصرف تلفیقی کود زیستی ورمی کمپوست وکود شیمیایی پتاسیم به ترتیب به میزان ۲۰تن درهکتارورمی کمپوست و ۱۰۰کیلوگرم درهکتارسولفات پتاسیم بود.