سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ارغوان عزیزپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
پیام پزشکپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی لرستان
علی خورگامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود پتاسیم و کودزیستی ورمی کمپوست برروی عملکرد پروتئین و صفات وابسته به آن برروی گیاه عدس به صورت کشت زمستانه درشرایط دیم درسال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ تحقیقی دری شهرستان خرم آباد واقع اجرا گردید این ازمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار انجام شد که درآن فاکتور کود شیمیایی پتاسیم درچهارسطح شامل صفرشاهد ۵۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم درهکتار و فاکتورکودزیستی ورمی کمپوست درسه سطح شامل صفرشاهد ۲۰و۴۰ تن درهکتار مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که اثرکود شیمیایی پتاسیم برعملکرد دانه عملکرد بیولوژیک عملکرد پروتئین دانه عملکرد پروتئین کاه اثرمعنی داری داشته است و اثرکود زیستی ورمی کمپوست برعملکرد دانه عملکرد بیولوژیک عملکرد پروتئین دانه درصد پروتئین دانه عملکرد پروتئین کاه درصد پروتئین کاه اثرمعنی داری داشت و اثرمتقابل کود شیمیایی پتاسیم و کود زیستی ورمی کمپوست فقط برروی عملکرد بیولوژیک اثرمعنیداری را داشت