سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا صبا – دکتری مهندسی عمران – گرایش مکانیک خاک و پی ، استادیار دانشگاه تفرش
فرهاد افتخارزاده – استادیار-پژوهشکده حمل و نقل
جمیله سادات حسینی صابر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
امیراسماعیل فروهید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

امروزه استفاده از مصالح ژئوسنتتیکی در فعالیت های ژئوتکنیکی به میزان قابل توجهی رو به ا فزایش است. یکی از سطوح اصلی کاربرد آن در افزایش ظرفیت باربری ماسه مسلح به ژئوتکستایل می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر عمق جایگذاری ژئوتکستایل بر نسبت ظرفیت باربریBCR)می باشد. در این مقاله از نرم افزارANSYS12.0 استفاده شده ،و در این روش اجزائ محدود از مدل دراکر پراگر کاملا پلاستیک الاستیک خطی برای شبیه سازی رفتار تنش کرنش لایه های خاک و از مدل الاستیک خطی برای لایه ژئوتکستایل استفاده شده است. همچنین تأثیر عمق جایگذاری بر میزان نشست خاک ماسه ای تحت یک بار مشخص در نموداری نشان داده شد و برای وضوح بهتر مطلب در نمودار دیگری رفتار خاک مسلح در شرایط مختلف جایگذاری در چند بارگذاری مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به منظور صحت سنجی نتایج بدست آمده از مقاله ای در همین زمینه استفاده شده و عمق بهینه جایگذاری ژئوتکستایل بدست آمد.