سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدسعید مستمند – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی
محمودرضا تدین – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر اثرات مفید پسمانهای گیاهی بررطوبت خاک درمرحله گلدهی کتان روغنی و افزایش عملکرد آن آزمایشی طی سال زراعی ۱۳۸۹ -۱۳۹۰ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام گرفت تیمارهای آزمایش شامل مصرف پسمانهای گندم در پاییز و عدم مصرف پسمان درمزرعه بود تراکم کتان روغنی ۱۰۰۰ بوته درمترمربع درنظر گرفته شد نتایج نشان داد که کاربرد پاییزه پسمان گندم موجب گردید رطوبت خاک درطی فصل رشد و از اوایل بهار تا تابستان بیشتر حفظ شود و درمرحله گلدهی کتان که دمای هوا و خاک زیاد بود بالاتر بودن رطوبت خاک به دلیل کاربرد پسمانهای گیاهی موجب افزایش معنی داری درگلدهی گیاه کتان گردید نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با کاربرد پسمان ها به دلیل تامین بهتر رطوبت و فراهمی بیشتر عناصر ناشی از معدنی شدن پسمان ها درخاک عملکرد کتان روغنی نسبت به یتمار عدم مصرف پسمان شاهد افزایش معنی داری در سطح پنج درصد داشت براساس نتایج بدست امده استفاده از پسمان های گیاهی درمزارعه کشاورزی دارای اثرات بسیار سودمند بوده که علاوه بر افزایش عملکرد گیاهان زراعی درحفظ محیط زیست طبیعی نیز اهمیت زیادی دارد.