سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیداحمد افتخاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج,
محمدرضا اردکانی –
فرزاد پاک نژاد –
طاهره حسن آبادی –

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر کارایی باکتری های محرک رشد گیاه به همراه مقادیر مختلف فسفر در مزرعه مرکز تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی کرج به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. فاکتور اصلی شامل کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل در چهار سطح ( ۰= P2=75, P1=50, P0 و P3=100 کیلوگرم در هکتار ) و فاکتورهای فرعی شامل باکتریهای Pseudomonas fluorescense در دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد) و Azospirillum lipoferum در دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد) بود. نتایج این بررسی نشان داد که تلقیح با باکتری ها روی صفات اندازه گیری شده اثرات مثبتی داشته است که کاربرد همزمان آنها با توجه به وجود اثرات سینرژیستی بین باکتری ها تاثیر بیشتری دارد. برترین تیمار در کاربرد همزمان آزوسپیریلوم و سودوموناس همراه با مقادیر مختلف کاربرد فسفر روی عملکرد و پروتئین دانه به ترتب با ۱۰۹۰۰ کیلوگرم در هکتار و ۳/ ۱۶ گرم در ۱۰۰ گرم در تیمار کاربرد همزمان باکتریها همراه با کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم فسفر در هکتار می باشد. نتایج فوق نشان می دهد که باکتری ها با کمک به جذب عناصر بر روی رشد اندام هوایی تاثیر می گذارد که نتیجه آن را می توان در افزایش عملکرد دانه و افزایش پروتئین دانه مشاهده کرد.