سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پگاه پژمان زاد – تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
میثم تراب مستعدی – تهران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکده چرخه سوخت هستهای
لیلا وفاجو – تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسی شیمی و محیطز
تورج محمدی – تهران، دانشگاه علم و صنعت، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

حذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتی یکی از مسایل مهم زیست محیطی است. در سالهای اخیر استفاده از نانو ساختارها به عنوان جاذب مؤثر و کارآمد در حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی مورد توجه محققانقرار گرفته است. نانولولههای تیتانیومی یکی از این گزینهها میباشد. در این پژوهش، ابتدا روشهای مختلف سنتز نانولولههای تیتانیومی ارائه شده است. سپس مکانیسم جذب یونهای فلزات مختلف بررسی شده و اثرپارامترهای مختلف نظیر pH محلول، میزان جاذب، زمان تماس بر فرآیند جذب یونهای فلزی و همچنین عملکرد احیاء و بازیافت جاذب مورد مطالعه قرار گرفته است. در پایان شرایط عملیاتی بهینه جذب هر عنصر بر روی نانو لولههای تیتانیومی مشخص گردیده است.