سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا جهانشاهی – کارشناس ارشد مکانیک خاک وپی، کارشناس تامین منابع آب، شرکت آب منطقه ای
صمد شعبانی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، کارشناس تامین منابع آب، شرکت آب منط
میثم مسندانی – کارشناس ارشد مکانیک خاک وپی، کارشناس تامین منابع آب، شرکت آب منطقه ای

چکیده:

یکی از چالشهای بزرگ قرن حاضر، صرفه جویی در هزینه ها همراه با بهبود کیفیت می باشد. یکی از کارامدترین ومهمترین روشها برای این منظور، مهندسی ارزش می باشد. مهندسی ارزش با برخورد سیستماتیک و نظام یافته، برایایجاد تعادل میان هزینه و کیفیت یک محصول تلاش می کند. در حقیقت مهندسی ارزش تلاشی اسهت سهازمان یافته که با هدف بررسی تمام فعالیتهای یک طرح یا پروژه انجام می شود. از جمله پروژه هایی که با کمک مهندسی ارزشمی توان مورد بررسی قرار داد، پروژه های سدسازی می باشد. در این مقاله نیز، بها نگاهی کوتاه به کلیات مهندسی ارزش، کاربرد مهندسی ارزش در سدسازی و به طور خاص در سد گابریک نشان داده می شود. کارگاه اصلی مهندسیارزش، برای سد گابریک در بهمن ماه سال ۹۸۳۱ طی سه روز تشکیل گردید. مراحل کلی، نتایج نهایی و دستاوردهایاین کارگاه در مطالعه سد گابریک، در این مقاله ارائه شده و نهایتا مشخص می گردد چاونه می توان با کمک مهندسی ارزش در یک پروژه مانند سد گابریک، ضمن صرفه جویی در هزینه ها، کیفیت کار را نیز به سطح بالاتری رساند