سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد طباطبائیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

چکیده:

با توجه به اینکه بخشی از اراضی آبی گندم نان و غالب دیم زارها با مشکل کمبود آب روبرو هستند، بنابراین انتظار می رود که تنش خشکی از جمله عوامل محدود کننده تولید گندم در کشور به شمار آید.از آن جایی که روی (Zn) یکی از عناصر ضروری گیاه بوده و کمبود آن معمولاً در اوایل فصل رشد گیاه مشاهده می شود لذا به منظوربررسی اثرسولفات روی بر عملکرد بیولوژیکی ،اقتصادی و اجزائ عملکردارقام گندم تحت شرایط کم آبیاری، طرحی اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۷-۸۸ در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح تنش خشکی اعمال شده (عدم تنش، قطع آبیاری از مرحله ۵۰ درصد دانه بندی وقطع آبیاری از مرحله ۵۰ درصد گلدهی) در سه سطح محلول باشی سولفات روی(۰، ۲/۵ در هزار و ۵ در هزار) وارقام گندم شامل مهدوی، شیراز و پیشتاز بودند. نتایج آزمایش نشان داد که درشرایط تنش خشکی رقم مهدوی عملکرد دانه بیشتری ( ۸۲۸۰ کیلوگرم درهکتار)درمقایسه با رقم شیراز( ۷۶۱۲ کیلوگرم)و رقم پیشتاز ( ۷۴۴۲ کیلوگرم)داشت. واکنش به سولفات روی نیز برای ارقام مهدوی و شیراز بیشتر از پیشتاز بود. افزایش سولفات روی بمیزان ۲/۵ در هزار باعث افزایش عملکرد دانه بمیزان ۱۵ درصد شد. همچنین با مصرف ۲/۵ در هزار سولفات روی ؛ شاخص برداشت در قطع آبیاری در مرحله دانه بندی تفاوت قابل ملاحظه ا ی با بقیه تیمارها داشت. با توجه به اینکه عملکرد دانه در شرایط قطع آبیاری در مرحله دانه بندی نسبت به شاهد حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است اما دو دور آبیاری کمتر انجام شده و راندمان مصرف آب درآن بالاتر بوده است.